1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler fra KelsaVisions, CVR-nummer 39242842, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for administration, regnskab, hjemmesider, digital markedsføring, fotografering og videooptagelser til privat- og erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Tilbud

3.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

3.2 Ændring af tilbud. Kunden kan ikke ændre et accepteret tilbud på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. Såfremt der ønskes ændringer i det accepteret tilbud, fremsendes et nyt tilbud, som skal accepteres inden 14 dage fra tilbuddet er dateret. Herved vil det tidligere tilbud automatisk blive annulleret.

3.3 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens tilbud på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ønsker, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af tilbuddet. I modsat fald er kunden bundet af tilbuddet.

3.4 Accept af tilbud. Når kunden har accepteret tilbuddet kan Virksomheden gøre krav på at op til 50 % af den samlede tilbudspris skal betales inden Virksomheden igangsætter de aftalte serviceydelser.

4. Serviceydelser

4.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

4.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale oplys­ninger og log-in oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

4.3 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Levering

5.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest 3 måneder efter at kunden har accepteret tilbuddet. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

5.2 Oplysninger. Kunden skal sørge for at levere de oplysninger som Virksomheden skriftlig har bedt om, således at Virksomheden kan levere de aftalte serviceydelser.

5.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

6. Forsinket levering

6.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

6.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de aftalte serviceydelser, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7. Ophør af samarbejdet

7.1 Afbrudt samarbejde (kunden). Hvis kunden afbryder samarbejdet inden Virksomheden har udført de aftalte serviceydelser, skal kunden betale for de allerede udførte serviceydelser samt et tillæg på 10 % af den samlede tilbudspris. Kunden skal ligeledes skriftligt meddele grunden til samarbejdets ophør.

7.2 Afbrudt samarbejde (Virksomheden). Hvis Virksomheden vælger at afbryde samarbejdet efter kundens accept af tilbuddet, men inden serviceydelser er igangsat, skal dette ske med en skriftlig begrundelse og Virksomheden skal så vidt det er muligt anbefale en anden Virksomhed som kan løse kundens behov.

7.3 Hvis Virksomheden afbryder samarbejdet efter kundens accept af tilbuddet og har igangsat serviceydelserne, skal Virksomheden skriftlig begrunde ophøret og vil kun fakturer kunden for de serviceydelser der er udført.

8. Pris og betaling

8.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor kunden har accepteret Virksomheden skriftlige tilbud, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

8.2 Kørsel. Kørsel er medregnet i timeprisen på Virksomhedens gældende prisliste.

8.3 Udgifter. Udgifter i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden. Virksomheden fremsender dokumentation for de udgifter der har været sammen med fakturaen.

8.4 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

9. Forsinket betaling

9.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

9.2 Rykkergebyr. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at påføre rykkergebyrer á kr. 100,00. Ved tredje fremsendte rykker, indsendes den manglende betalte faktura med rykkergebyr og renter til inkasso.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, billeder, digitale produkter, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3 Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

11.4 Billeder og online produkter/kurser. Alle billeder, filmoptagelser og online produkter/kurser som er udarbejdet af Virksomheden i forbindelse med et accepteret tilbud, tilhører kunden, men Virksomheden har Ophavsret til at benytte billeder og filmoptagelser til egen markedsføring. Dog ikke online produkter/kurser. Det tilhører kunden helt med mindre andet er aftalt.

12 Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Virksomheden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge kundens oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Virksomheden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over kundens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 0. Virksomheden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 0-1 gælder under parternes samarbejde og med tidsbegrænsning efter bogføringsloven, efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

12.4 Opbevaring af oplysninger. Alle oplysninger som Virksomheden har på sine kunder, opbevares efter GDPR lovningen.

12.5 Destruering af oplysninger. Alle log in oplysninger destrueres efter endt samarbejde.

13. Gældende lov og værneting

13. 1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.